Cech Rzemieślniczy i Przemysłowo-Handlowy

Klasa I wynagrodzenie brutto 258,45 wynagrodzenie netto 223,02

Klasa II wynagrodzenie brutto 310,14 wynagrodzenie netto 267,62

Klasa III wynagrodzenie brutto 361,83 wynagrodzenie netto 312,23

Przyuczenie do wykonywanej określonej pracy

Wynagrodzenie brutto 206,76 wynagrodzenie netto 178,41

Powrót na praktyczną naukę zawodu.

„3h. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego dyrektor odpowiednio szkoły, centrum lub placówki może zorganizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo, o ile z programu nauczania zawodu lub programu nauczania danej formy pozaszkolnej nie wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.”

– nie dotyczy uczniów będących  młodocianymi  pracownikami.

Uczniowie szkół branżowych I stopnia będący młodocianymi pracownikami realizują praktyczną naukę zawodu według szkolnego planu naucza i w dni przeznaczone na naukę w szkole uczestniczą w zajęciach on-line, natomiast w dni przeznaczone na zajęcia praktyczne zgłaszają się do pracodawców według obowiązujących, dotychczasowych zasad prawnych.  

Wskazany, w nowym brzmieniu  pkt. 3h, wymiar 10 godzin dotyczy wyłącznie uczniów,  którzy nie mają podpisanych z pracodawcami umów o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Zwolnienie z praktyk zawodowych

Do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Zajęcia praktyczne odwołane.

Szanowni Państwo

Związek Rzemiosła Polskiego uprzejmie informuje o uzyskanych  z  Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii  wyjaśnieniach  Departamentu Prawa Pracy (pismo znak: DPR-I.412.61.2020.MP z dnia 4.11.2020 r.) na temat stosowania  art. 15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) : 

„ Zgodnie z przepisami § 1a ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1870)
w okresie od dnia 24 października 2020r. do dnia 8 listopada 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych:

  1. szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w zakresie dotyczącym klas IV–VIII oraz szkół podstawowych dla dorosłych;
  2. szkół ponadpodstawowych;
  3. placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.

Jednocześnie zgodnie ze znowelizowanym art. 15f ust. 1 ww.ustawy (przepisami art. 17 pkt 6 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, Dz. U. 2020 poz. 1747, które weszły w życie z mocą od dnia 1 września 2020 r.) w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r. poz.910 i 1378) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

Oznacza to, że młodociani pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego, których pracodawca skierował na dokształcanie teoretyczne do branżowej szkoły I stopnia albo do centrum kształcenia zawodowego lub do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe realizowane w formie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych (zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania Dz. U. z 2018, poz. 2010, z późn. zm.) – są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy w okresie od dnia 24 października 2020r. do dnia 8 listopada 2020 r.

Natomiast w wyżej wymienionym okresie, zgodnie z art. 15f ust. 1a ustawy z dnia 2 marca 2020 r., nie będą zwolnieni ze świadczenia pracy ci młodociani pracownicy, dla których pracodawca organizuje dokształcanie teoretyczne we własnym zakresie (zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów). Tacy młodociani pracownicy będą zwolnieni ze świadczenia pracy tylko w przypadku, gdy  u pracodawcy wystąpią zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Z art. 15f. wynika również, że pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji. Analogicznie pracodawca, który nie wypłaci młodocianemu wynagrodzenia za powyższy okres, nie będzie miał prawa do refundacji.

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci naszego rzemieślnika Piotra Suchomskiego Członka Zarządu, wieloletniego Podstarszego Cechu.

Pogrzeb odbędzie się 7 listopada 2020 roku o godzinie 11.00 w Parafii Św. Andrzeja Boboli w Świeciu.

I rok nauki 5%    251,22 zł. brutto
II rok nauki 6%   301,47zł. brutto
III rok nauki 7%  351,71 zł. brutto

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy pozostawione jest na dotychczasowym poziomie 4% i w okresie WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK I LISTOPAD 2020r. wynosić będzie: 200,98 zł . brutto

nasz e-mail cechsw@wp.pl

Obsługa klienta w Urzędzie Skarbowym w Świeciu Zapewniamy stałą obsługę podatników, zachęcamy do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu. On-line poprzez e-Deklaracje i Twój e-PIT. W urzędzie – poprzez wrzucenie deklaracji, pism, innych dokumentów do wystawionych urn. W tym przypadku bez potwierdzenia wpływu do urzędu. Skontaktuj się z Urzędem Skarbowym poprzez e-PUAP oraz telefonicznie: PIT – nr telefonu 052 3324449 do 453 wew. 101, 102, 120, 121, 122, 129 VAT – nr telefonu 052 3324449 do 453 wew. 208, 209, 215, 216 CIT – nr telefonu 052 3324449 do 453 wew. 120, 121, 122, 129 podatek akcyzowy – nr telefonu 052 3324449 do 453 wew. 303, 101, 102, 103 spadki/darowizny – nr telefonu 052 3324449 do 453 wew. 101, 102, 105, 128 rejestracja podatników – nr telefonu 052 3324449 do 453 wew. 101, 102, 109, 110, 111 egzekucja administracyjna – nr telefonu 052 3324449 do 453 wew. 123, 124, 125, 126, 127 rachunkowość podatkowa – nr telefonu 052 3324449 do 453 wew. 210, 211, 212, 213, 214 komórka wierzycielska – nr telefonu 052 3324449 do 453 wew. 309, 315 Adres e-mail urzędu skarbowego: US.Swiecie@mf.gov.pl Informacje podatkowe oraz usługę Twój e-PIT znajdziesz na www.podatki.gov.pl W wyjątkowych sytuacjach, w których nie można załatwić sprawy przez e-usługi, od 8 maja 2020 r. możliwa jest wizyta w Urzędzie Skarbowym: Środa 9:00-15:00 Piątek 9:00-13:00 Prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności (maseczki, rękawiczki, dezynfekcja rąk) i stosowanie się do poleceń pracowników Urzędu.