Cech Rzemieślniczy i Przemysłowo-Handlowy

Zwolnienie z praktyk zawodowych

Do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Zajęcia praktyczne odwołane.

Szanowni Państwo

Związek Rzemiosła Polskiego uprzejmie informuje o uzyskanych  z  Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii  wyjaśnieniach  Departamentu Prawa Pracy (pismo znak: DPR-I.412.61.2020.MP z dnia 4.11.2020 r.) na temat stosowania  art. 15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) : 

„ Zgodnie z przepisami § 1a ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1870)
w okresie od dnia 24 października 2020r. do dnia 8 listopada 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych:

  1. szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w zakresie dotyczącym klas IV–VIII oraz szkół podstawowych dla dorosłych;
  2. szkół ponadpodstawowych;
  3. placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.

Jednocześnie zgodnie ze znowelizowanym art. 15f ust. 1 ww.ustawy (przepisami art. 17 pkt 6 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, Dz. U. 2020 poz. 1747, które weszły w życie z mocą od dnia 1 września 2020 r.) w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r. poz.910 i 1378) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

Oznacza to, że młodociani pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego, których pracodawca skierował na dokształcanie teoretyczne do branżowej szkoły I stopnia albo do centrum kształcenia zawodowego lub do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe realizowane w formie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych (zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania Dz. U. z 2018, poz. 2010, z późn. zm.) – są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy w okresie od dnia 24 października 2020r. do dnia 8 listopada 2020 r.

Natomiast w wyżej wymienionym okresie, zgodnie z art. 15f ust. 1a ustawy z dnia 2 marca 2020 r., nie będą zwolnieni ze świadczenia pracy ci młodociani pracownicy, dla których pracodawca organizuje dokształcanie teoretyczne we własnym zakresie (zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów). Tacy młodociani pracownicy będą zwolnieni ze świadczenia pracy tylko w przypadku, gdy  u pracodawcy wystąpią zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Z art. 15f. wynika również, że pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji. Analogicznie pracodawca, który nie wypłaci młodocianemu wynagrodzenia za powyższy okres, nie będzie miał prawa do refundacji.

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci naszego rzemieślnika Piotra Suchomskiego Członka Zarządu, wieloletniego Podstarszego Cechu.

Pogrzeb odbędzie się 7 listopada 2020 roku o godzinie 11.00 w Parafii Św. Andrzeja Boboli w Świeciu.

I rok nauki 5%    251,22 zł. brutto
II rok nauki 6%   301,47zł. brutto
III rok nauki 7%  351,71 zł. brutto

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy pozostawione jest na dotychczasowym poziomie 4% i w okresie WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK I LISTOPAD 2020r. wynosić będzie: 200,98 zł . brutto

nasz e-mail cechsw@wp.pl

Obsługa klienta w Urzędzie Skarbowym w Świeciu Zapewniamy stałą obsługę podatników, zachęcamy do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu. On-line poprzez e-Deklaracje i Twój e-PIT. W urzędzie – poprzez wrzucenie deklaracji, pism, innych dokumentów do wystawionych urn. W tym przypadku bez potwierdzenia wpływu do urzędu. Skontaktuj się z Urzędem Skarbowym poprzez e-PUAP oraz telefonicznie: PIT – nr telefonu 052 3324449 do 453 wew. 101, 102, 120, 121, 122, 129 VAT – nr telefonu 052 3324449 do 453 wew. 208, 209, 215, 216 CIT – nr telefonu 052 3324449 do 453 wew. 120, 121, 122, 129 podatek akcyzowy – nr telefonu 052 3324449 do 453 wew. 303, 101, 102, 103 spadki/darowizny – nr telefonu 052 3324449 do 453 wew. 101, 102, 105, 128 rejestracja podatników – nr telefonu 052 3324449 do 453 wew. 101, 102, 109, 110, 111 egzekucja administracyjna – nr telefonu 052 3324449 do 453 wew. 123, 124, 125, 126, 127 rachunkowość podatkowa – nr telefonu 052 3324449 do 453 wew. 210, 211, 212, 213, 214 komórka wierzycielska – nr telefonu 052 3324449 do 453 wew. 309, 315 Adres e-mail urzędu skarbowego: US.Swiecie@mf.gov.pl Informacje podatkowe oraz usługę Twój e-PIT znajdziesz na www.podatki.gov.pl W wyjątkowych sytuacjach, w których nie można załatwić sprawy przez e-usługi, od 8 maja 2020 r. możliwa jest wizyta w Urzędzie Skarbowym: Środa 9:00-15:00 Piątek 9:00-13:00 Prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności (maseczki, rękawiczki, dezynfekcja rąk) i stosowanie się do poleceń pracowników Urzędu.