Cech Rzemieślniczy i Przemysłowo-Handlowy

Staże w PUP Świecie

Szanowna/y Pani/Pan

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza do zapoznania się z aktualnie trwającym naborem na organizację miejsc stażowych:

Staż w ramach projektu „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie świeckim (IV)”, Działanie 8.1. Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin naboru wniosków: 13.05.2021 r. – 21.05.2021 r.,

Okres odbywania stażu: do 5 miesięcy,

Okres zatrudnienia po zakończonym stażu: 3 miesiące,

Wymogi wobec bezrobotnych:

Na staż może być skierowana osoba bezrobotna, która jest w wieku powyżej 29 roku życia (osoby, które ukończyły 30 rok życia, łącznie z dniem 30-tych urodzin), w tym należy do jednej z poniższych grup:

– kobieta;

– osoba z niepełnosprawnościami;

– osoba długotrwale bezrobotna;

– osoba o niskich kwalifikacjach (osoba bezrobotna posiadająca wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub ponadgimnazjalne);

– osoba powyżej 50 roku życia.

Na staż może zostać skierowana osoba, która nie była uczestnikiem projektu w 2019 i 2020 r. tj. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie świeckim (IV)”, w tym nie była objęta wsparciem w ramach Tarczy Antykryzysowej COVID-19.

Uwaga!!!

W przypadku aktywizacji osoby bezrobotnej powyżej 50 roku życia wymagane jest zatrudnienie po zakończeniu stażu na okres co najmniej 1 miesiąca, w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Szczegółowe informacje o naborach zamieszczone są na stronie internetowej http://swiecie.praca.gov.pl, na której również znajdzie Pani(Pan) wymagane dokumenty.

Przypominamy również, że nasi doradcy klienta instytucjonalnego mogą Pani(Panu) udzielić informacji na temat form wsparcia dla pracodawców stosowanych w danym okresie w urzędzie.

WAŻNE – OPŁATA ZA EGZAMIN!

Bardzo prosimy o jak najszybsze uregulowanie opłaty za egzamin pracowników młodocianych przystępujących do egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną.

Przypominamy aby w tytule przelewu wpisać: EK_imię i nazwisko, kwalifikacja, 5 ostatnich cyfr z PESEL zdającego (nazwa szkoły).

Dowód wniesienia płaty za egzamin należy dostarczyć do szkoły nie później niż do 10 maja 2021 roku.

WAŻNE

Od kiedy obowiązuje PPK? Nowe terminy

W związku z pandemią COVID-19 przedłużono terminy składania umów. W zależności od tego, jak dużą masz firmę, umowę o zarządzanie PPK należy podpisać:

Najpóźniej do 27 października 2020 dla firm zatrudniających co najmniej 50 osób (termin przedłużony ze względu na sytuację z COVID-19). Taki sam termin obowiązuje firmy zatrudniające co najmniej 20 osób.

Najpóźniej do 26 marca 2021 dla jednostek sektora finansów publicznych.

Najpóźniej do 23 kwietnia 2021 dla pozostałych podmiotów.

Umowę o prowadzenie PPK należy podpisać:

  • Najpóźniej do 10 listopada 2020 dla firm zatrudniających przynajmniej 50 osób oraz dla firm zatrudniających od 20 do 49 pracowników – przedłużenie terminu ze względu na COVID-19.
  • Najpóźniej do 10 kwietnia 2021  dla jednostek sektora finansów publicznych.
  • Najpóźniej do 10 maja 2021 dla pozostałych podmiotów.

OGŁOSZENIE

Informujemy, że od dnia 5 maja 2021 r. rozpoczyna działalność PUNKT SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH w Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu przy ul. Sienkiewicza 3. Na szczepienie można zarejestrować się poprzez: rejestrację osobistą w Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu od 5 maja 2021 rejestrację osobistą w Hali Widowiskowo-Sportowej lub pod numerem telefonu → 518915063 i 789284 607(w godzinach od 8.00 do 14.00)

Pozostałe kanały rejestracji są nadal aktualne: infolinia pod numerem telefonu → 989

e-rejestracjana stronie → www.pacjent.gov.pl(niezbędny Profil Zaufany)

sms o treści SzczepimySie → tel. 664908556 lub tel. 880333333

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 26 kwietnia będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze.

Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) będą mogły być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Od poniedziałku, 19 kwietnia br. uczniowie i słuchacze przystępujący do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec br., mogą realizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.

Uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozpoczęcie procesu umorzeń tarczy finansowej 1.0

Szanowni Państwo,

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że proces umarzania subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0 rozpocznie się po 29 kwietnia 2021 r.

Zmiana regulaminu Tarczy Finansowej 1.0 w zakresie regulacji dotyczących umorzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej PFR nie później niż 14 kwietnia 2021 r.

Przypominamy, że firmy, których działalność jest wykonywana w jednym lub więcej z 54 kodów PKD będą mogły po spełnieniu warunków formalnych skorzystać z 100% umorzenia subwencji.

Jednocześnie informujemy, że od 15 kwietnia – podobnie jak przy wdrażaniu Tarczy 1.0 oraz Tarczy 2.0 – rozpoczniemy codzienne otwarte szkolenia online dla przedsiębiorców dotyczących zasad rozliczania i umarzania Tarczy Finansowej PFR 1.0. Informacje na temat zapisów i terminów szkoleń dostępne są na  stronie internetowej.

Link do zapisów na szkolenia https://pfrportal.pl/tarcza-finansowa-pfr/

Więcej: https://pfrsa.pl/aktualnosci/tarcza-finansowa-pfr-1.0/rozpoczecie-procesu-umorzen-tarczy-finansowej-10.html

Czytaj więcej na https://biznes.interia.pl/raporty/raport-rozmowy-interii/aktualnosci/news-pawel-borys-prezes-pfr-wciaz-scigamy-sie-z-czasem,nId,5158508#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

Do 18 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy. 

Powyższe informacje przekazujemy na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 roku pozycja 651.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szkoly-i-placowki-nadal-pracuja-zdalnie–przedluzenie-obowiazujacych-obostrzen-do-18-kwietnia

Zajęcia praktyczne odwołane!

Praktyczna nauka zawodu i młodociani pracownicy

Do 11 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym zajęcia w formach kursowych, będą prowadzone zdalnie – o ile z programu nauczania wynika taka możliwość.

Ponadto do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Rozporządzenie wchodzi w życie 29 marca 2021 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Klasa I wynagrodzenie brutto 272,90 wynagrodzenie netto 235,48

Klasa II wynagrodzenie brutto 327,48 wynagrodzenie netto 282,59

Klasa III wynagrodzenie brutto 382,06 wynagrodzenie netto 329,68

Przyuczenie do wykonywanej określonej pracy

Wynagrodzenie brutto 218,32 wynagrodzenie netto 188,39