Cech Rzemieślniczy i Przemysłowo-Handlowy

Powrót na zajęcia praktyczne u pracodawców.

Na podstawie komunikatu z Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego – Ministerstwo Edukacji Narodowej informujemy, że od 29 czerwca 2020 roku przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Egzamin czeladniczy w zawodzie fryzjer

W związku z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną informujemy, że w bieżącym roku część praktyczna egzaminów fryzjerskich odbywać się będzie wyłącznie na główkach treningowych. Tym samym każdy zdający na egzamin praktyczny musi zaopatrzyć się w 2 główki damskie i 1 główkę męską ( długość włosów do ramion). Każdy zdający będzie wykonywał 3 zadania wybrane drogą losową.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. Dz. U. 2020 pozycja 990 do 28 czerwca br. przedłużone zostało ustawowe zwolnienie młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

W okresie od 1 czerwca 2020 r. zajęcia praktyczne będą mogły być realizowane dla uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia zarówno będących, jak i niebędących młodocianymi pracownikami. Zajęcia te będzie można realizować po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletnich uczniów – po uzyskaniu zgody ich rodzica lub opiekuna prawnego.

Umożliwienie powrotu uczniom klas III branżowych szkół I stopnia do realizacji zajęć praktycznych pozwoli m.in. na lepsze przygotowanie tych uczniów do końcowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu czeladniczego.

Zwolnienie z praktyk zawodowych – przedłużone

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. Dz. U. 2020 pozycja 871 do 7 czerwca br. przedłużone zostało ustawowe zwolnienie młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Wytyczne GIS dla zakładów fryzjerskich

Obsługa klienta w Urzędzie Skarbowym w Świeciu Zapewniamy stałą obsługę podatników, zachęcamy do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu. On-line poprzez e-Deklaracje i Twój e-PIT. W urzędzie – poprzez wrzucenie deklaracji, pism, innych dokumentów do wystawionych urn. W tym przypadku bez potwierdzenia wpływu do urzędu. Skontaktuj się z Urzędem Skarbowym poprzez e-PUAP oraz telefonicznie: PIT – nr telefonu 052 3324449 do 453 wew. 101, 102, 120, 121, 122, 129 VAT – nr telefonu 052 3324449 do 453 wew. 208, 209, 215, 216 CIT – nr telefonu 052 3324449 do 453 wew. 120, 121, 122, 129 podatek akcyzowy – nr telefonu 052 3324449 do 453 wew. 303, 101, 102, 103 spadki/darowizny – nr telefonu 052 3324449 do 453 wew. 101, 102, 105, 128 rejestracja podatników – nr telefonu 052 3324449 do 453 wew. 101, 102, 109, 110, 111 egzekucja administracyjna – nr telefonu 052 3324449 do 453 wew. 123, 124, 125, 126, 127 rachunkowość podatkowa – nr telefonu 052 3324449 do 453 wew. 210, 211, 212, 213, 214 komórka wierzycielska – nr telefonu 052 3324449 do 453 wew. 309, 315 Adres e-mail urzędu skarbowego: US.Swiecie@mf.gov.pl Informacje podatkowe oraz usługę Twój e-PIT znajdziesz na www.podatki.gov.pl W wyjątkowych sytuacjach, w których nie można załatwić sprawy przez e-usługi, od 8 maja 2020 r. możliwa jest wizyta w Urzędzie Skarbowym: Środa 9:00-15:00 Piątek 9:00-13:00 Prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności (maseczki, rękawiczki, dezynfekcja rąk) i stosowanie się do poleceń pracowników Urzędu.

Sprostowanie

SPROSTOWANIE dot. opinii nt. zwolnienia młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie zawieszenia zajęć w placówkach systemu oświaty

Szanowni Państwo

Związek Rzemiosła Polskiego – Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej w ubiegłym tygodniu przekazał opinię odnośnie zwolnienia młodocianych pracowników od obowiązku świadczenia pracy w okresie zawieszenie zajęć w szkołach wychodząc z logicznego uzasadnienia, że osoba która ukończyła 18 lat może podjąć decyzję o powrocie do realizacji programu praktycznej nauki zawodu, w okresie ustalonego przez ministra edukacji zawieszenia niektórych funkcjonalności placówek oświaty.

Zespół Oświaty wypowiedział się iż. art.15f ustawy „tarcza1” określa prawo młodocianego do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w czasie zawieszenia działalności placówek oświatowych, ale formalnie takiego rozwiązania nie potwierdził resort pracy.

ZRP zgłosił ten problem do rozstrzygnięcia, niemniej oczekując na jednoznaczne stanowisko jestzmuszony wycofać upowszechnioną opinię w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Takiego też okresu (na dzień dzisiejszy) dotyczy ustawowe zwolnienie młodocianego pracownika od obowiązku świadczenia pracy.

Jednocześnie przekazujemy, że resort pracy (pismo z dnia 30.04.2020 r. znak: DPR.III.0211.56.2020.JFa) potwierdził, że art. 15f  ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 568) zmieniająca ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 374 i 567) – nie nakłada na pracodawcę obowiązku wypłacenia młodocianemu pracownikowi wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy w związku z ustanowionym w tym przepisie zwolnieniem od obowiązku jej świadczenia.

Zgodnie bowiem z art. 80 Kodeksu pracy wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. 

KORONAWIRUS – ciąg dalszy

W dniu wczorajszym zostało ogłoszone przedłużenie ograniczeń na terytorium Polski. Szkoły pozostają zamknięte do dnia 26 kwietnia ( z możliwością dalszego przedłużenia ), tak więc automatycznie przedłuża się obowiązek zwolnienia uczniów ze świadczenia pracy. Jak wcześniej informowaliśmy obowiązek zwolnienia uczniów ze świadczenia pracy obejmuje wszystkich młodocianych ( również tych uczących się w formach pozaszkolnych ) . Przypominamy również, że uczeń uzyskuje status osoby młodocianej z chwila podpisania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego aż do ukończenia nauki zawodu.

Na podstawie komunikatu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej informujemy, że pracownicy młodociani zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w okresie zagrożenia epidemią koronawirusa praktyki zawodowe odbywają zgodnie z planem lekcji w szkole. Pracodawca może zwolnić ucznia z zajęć praktycznych całkowicie, jeżeli stwierdzi że dotarcie na praktyki wiąże się z dużym ryzykiem zarażenia np. w środkach komunikacji.

Z dniem 1 kwietnia 2020 roku wszedł zakaz wychodzenia z domu osób do lat 18 bez opieki dorosłego.Tym samym zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiu rozwoju pandemii pracodawcy mają obowiązek zwolnić uczniów ze świadczenia pracy .

Od dnia 12.03.2020 roku uczniowie , którzy nie byli zwolnieni przez pracodawcę ze świadczenia pracy i nie przedstawili zwolnienia lekarskiego okres nieobecności w pracy zostanie potraktowany jako nieobecność ustawowo usprawiedliwioną.