Cech Rzemieślniczy i Przemysłowo-Handlowy

Rządowy Program Polski Inkubator Rzemiosła.

Wzięliśmy udział w Rządowym Programie Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021- 2030, w ramach projektu pt. „Rozwój potencjału infrastrukturalnego organizacji rzemieślniczych – zakup sprzętu”.

Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 20.000 złotych.

Z wyżej wymienionych środków sfinansowano zakup:

laptop,urządzenie wielofunkcyjne, projektor multimedialny,komputer stacjonarny wraz z monitorem.

I rok nauki 5%    275,23 zł. brutto do wypłaty 237,50
II rok nauki 6%   330,27 zł. brutto do wypłaty 285,00
III rok nauki 7%  385,32 zł. brutto do wypłaty 332,49

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy pozostawione jest na dotychczasowym poziomie 4% i w okresie WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK, LISTOPAD 2021r. wynosić będzie: 22018 zł . brutto

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel bądź zarządca nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła i spalania paliw – powstaje Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Oznacza to wprost, że każdy ma obowiązek przyznania, czym ogrzewa dom. Jeśli tego nie zrobi, grozi mu kara grzywny. Ile? Od 20 zł do nawet 5 tys. zł.

I rok nauki 5%    284,08 zł. brutto
II rok nauki 6%   340,89zł. brutto
III rok nauki 7%  397,71 zł. brutto

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy pozostawione jest na dotychczasowym poziomie 4% i w okresie CZERWIEC, LIPIEC, SIERPIEŃ 2021r. wynosić będzie: 227,26 zł . brutto

EGZAMINY W ZAWODZIE FRYZJER

Egzaminy w zawodzie fryzjer będą odbywać się w siedzibie Cechu w Świeciu. O dokładnym terminie egzaminu będziemy informować w czerwcu 2021 roku.

Z uwagi na sytuację sanitarno – epidemiologiczną panującą w kraju zadania egzaminacyjne etapu praktycznego egzaminu w zawodzie fryzjer będą wykonywane wyłącznie na GŁÓWKACH TRENINGOWYCH.

Do egzaminu praktycznego należy przygotować się ze wszystkich zadań egzaminacyjnych. Jednak na egzaminie praktycznym wykonywane będą tylko trzy wybrane losowo zadania.

Na etap praktyczny egzaminu należy przygotować i wziąć ze sobą następujące główki treningowe:

  1. Główka do wykonywania zadań: nakręcania trwałej ondulacji, wyciskanie fal na mokro i nakręcanie pierścieni.
  2. Główka do wykonywania zadania związanego z uczesaniem fryzury wieczorowej – główka musi mieć włosy nawinięte na wałki.
  3. Główka do wykonywania strzyżenia damsko/męskiego – główka musi mieć długość włosów minimum do szyi.

Staże w PUP Świecie

Szanowna/y Pani/Pan

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza do zapoznania się z aktualnie trwającym naborem na organizację miejsc stażowych:

Staż w ramach projektu „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie świeckim (IV)”, Działanie 8.1. Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin naboru wniosków: 13.05.2021 r. – 21.05.2021 r.,

Okres odbywania stażu: do 5 miesięcy,

Okres zatrudnienia po zakończonym stażu: 3 miesiące,

Wymogi wobec bezrobotnych:

Na staż może być skierowana osoba bezrobotna, która jest w wieku powyżej 29 roku życia (osoby, które ukończyły 30 rok życia, łącznie z dniem 30-tych urodzin), w tym należy do jednej z poniższych grup:

– kobieta;

– osoba z niepełnosprawnościami;

– osoba długotrwale bezrobotna;

– osoba o niskich kwalifikacjach (osoba bezrobotna posiadająca wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub ponadgimnazjalne);

– osoba powyżej 50 roku życia.

Na staż może zostać skierowana osoba, która nie była uczestnikiem projektu w 2019 i 2020 r. tj. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie świeckim (IV)”, w tym nie była objęta wsparciem w ramach Tarczy Antykryzysowej COVID-19.

Uwaga!!!

W przypadku aktywizacji osoby bezrobotnej powyżej 50 roku życia wymagane jest zatrudnienie po zakończeniu stażu na okres co najmniej 1 miesiąca, w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Szczegółowe informacje o naborach zamieszczone są na stronie internetowej http://swiecie.praca.gov.pl, na której również znajdzie Pani(Pan) wymagane dokumenty.

Przypominamy również, że nasi doradcy klienta instytucjonalnego mogą Pani(Panu) udzielić informacji na temat form wsparcia dla pracodawców stosowanych w danym okresie w urzędzie.

WAŻNE – OPŁATA ZA EGZAMIN!

Bardzo prosimy o jak najszybsze uregulowanie opłaty za egzamin pracowników młodocianych przystępujących do egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną.

Przypominamy aby w tytule przelewu wpisać: EK_imię i nazwisko, kwalifikacja, 5 ostatnich cyfr z PESEL zdającego (nazwa szkoły).

Dowód wniesienia płaty za egzamin należy dostarczyć do szkoły nie później niż do 10 maja 2021 roku.

WAŻNE

Od kiedy obowiązuje PPK? Nowe terminy

W związku z pandemią COVID-19 przedłużono terminy składania umów. W zależności od tego, jak dużą masz firmę, umowę o zarządzanie PPK należy podpisać:

Najpóźniej do 27 października 2020 dla firm zatrudniających co najmniej 50 osób (termin przedłużony ze względu na sytuację z COVID-19). Taki sam termin obowiązuje firmy zatrudniające co najmniej 20 osób.

Najpóźniej do 26 marca 2021 dla jednostek sektora finansów publicznych.

Najpóźniej do 23 kwietnia 2021 dla pozostałych podmiotów.

Umowę o prowadzenie PPK należy podpisać:

  • Najpóźniej do 10 listopada 2020 dla firm zatrudniających przynajmniej 50 osób oraz dla firm zatrudniających od 20 do 49 pracowników – przedłużenie terminu ze względu na COVID-19.
  • Najpóźniej do 10 kwietnia 2021  dla jednostek sektora finansów publicznych.
  • Najpóźniej do 10 maja 2021 dla pozostałych podmiotów.

OGŁOSZENIE

Informujemy, że od dnia 5 maja 2021 r. rozpoczyna działalność PUNKT SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH w Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu przy ul. Sienkiewicza 3. Na szczepienie można zarejestrować się poprzez: rejestrację osobistą w Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu od 5 maja 2021 rejestrację osobistą w Hali Widowiskowo-Sportowej lub pod numerem telefonu → 518915063 i 789284 607(w godzinach od 8.00 do 14.00)

Pozostałe kanały rejestracji są nadal aktualne: infolinia pod numerem telefonu → 989

e-rejestracjana stronie → www.pacjent.gov.pl(niezbędny Profil Zaufany)

sms o treści SzczepimySie → tel. 664908556 lub tel. 880333333

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 26 kwietnia będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze.

Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) będą mogły być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.