Cech Rzemieślniczy i Przemysłowo-Handlowy

Klasa I 307,81 brutto – 265,61 netto

Klasa II 369,38 brutto – 318,74 netto

Klasa III 430,94 brutto – 371,86 netto

PRZYUCZENIE DO ZAWODU

246,25 BRUTTO – 212,49 NETTO

KLASA I 299,75 BRUTTO TJ. 258,65 NETTO

KLASA II 359,71 BRUTTO TJ. 310,39 NETTO

KLASA II 419,66 BRUTTO TJ. 362,12 NETTO

PRZYUCZENIE DO WYKONYWANEJ PRACY

239,80 BRUTTO TJ. 206,92 NETTO

Praktyczna nauka zawodu

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe

Ze względu na specyfikę kształcenia zawodowego dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego będą mogli zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia (stacjonarnie). Zajęcia te będą odbywać się w wybranych dniach tygodnia, a wymiar tych zajęć nie może przekroczyć 16 godzin tygodniowo.

Możliwe jest również odbywanie praktyk zawodowych stacjonarnie, w miejscu ich prowadzenia. Jednocześnie zachowana została również możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii (np. w formule wirtualnego przedsiębiorstwa lub projektu edukacyjnego).

Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) mogą być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

Przewidziane rozwiązania mają również zastosowanie do kształcenia praktycznego realizowanego w ramach kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Zajęcia praktyczne młodocianych pracowników

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Projekt skierowany do publikacji w Dzienniku Ustaw.

Praktyki zawodowe w czasie zdalnego nauczania.

Szanowni Państwo,

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy informuje, że pomimo wejścia w życie od 20 grudnia 2021 roku realizacji nauki teoretycznej w systemie zdalnym dla wszystkich uczniów szkoły branżowej I stopnia, młodociani pracownicy realizują zajęcia praktyczne w systemie stacjonarnym u swoich pracodawców. Nauka teoretyczna w trybie zdalnym przewidziana jest do 9 stycznia 2022 r.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Powyższe rozwiązanie zostało przewidziane w podpisanym 24 listopada przez Ministra Edukacji i Nauki rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Należy pamiętać, iż ze względu na to, że kształcenie teoretyczne młodocianych pracowników będzie odbywało się w systemie zdalnym, ważne jest, aby uczniowie przychodzili na zajęcia praktyczne do pracodawcy tylko w te dni, które są przeznaczone na kształcenie praktyczne, tak aby w pozostałe dni tygodnia umożliwić młodocianym pracownikom realizację kształcenia teoretycznego.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Klasa I wynagrodzenie brutto 282,87 wynagrodzenie netto 244,09

Klasa II wynagrodzenie brutto 339,44 wynagrodzenie netto 292,90

Klasa III wynagrodzenie brutto 396,01 wynagrodzenie netto 341,72

Przyuczenie do wykonywanej określonej pracy

Wynagrodzenie brutto 226,29 wynagrodzenie netto 195,27

Nauka zdalna a zajęcia praktyczne

W dniach 02-10.11.2021 Zespół Szkół Ponadpodstawowych przechodzi w tryb nauki zdalnej.

W tym okresie młodociany pracownik – uczeń Branżowej Szkoły I stopnia w dni zajęć praktycznych:

1)     Jeżeli jest zaszczepiony – udaje się na zajęcia do pracodawcy,

2)     Jeżeli nie jest zaszczepiony i miał kontakt z zakażoną osobą – w takiej sytuacji informacja o nałożonej kwarantannie pojawia się w systemie ZUS PUE (pracodawcy muszą to sprawdzić!) – nie uczęszcza na zajęcia praktyczne podczas kwarantanny,

3)     Jeżeli nie jest zaszczepiony i nie miał kontaktu z zakażoną osobą = nie ma informacji w systemie ZUS PUE – udaje się na zajęcia do pracodawcy.

Rządowy Program Polski Inkubator Rzemiosła.

Wzięliśmy udział w Rządowym Programie Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021- 2030, w ramach projektu pt. „Rozwój potencjału infrastrukturalnego organizacji rzemieślniczych – zakup sprzętu”.

Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 20.000 złotych.

Z wyżej wymienionych środków sfinansowano zakup:

laptop,urządzenie wielofunkcyjne, projektor multimedialny,komputer stacjonarny wraz z monitorem.

I rok nauki 5%    275,23 zł. brutto do wypłaty 237,50
II rok nauki 6%   330,27 zł. brutto do wypłaty 285,00
III rok nauki 7%  385,32 zł. brutto do wypłaty 332,49

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy pozostawione jest na dotychczasowym poziomie 4% i w okresie WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK, LISTOPAD 2021r. wynosić będzie: 22018 zł . brutto

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel bądź zarządca nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła i spalania paliw – powstaje Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Oznacza to wprost, że każdy ma obowiązek przyznania, czym ogrzewa dom. Jeśli tego nie zrobi, grozi mu kara grzywny. Ile? Od 20 zł do nawet 5 tys. zł.

I rok nauki 5%    284,08 zł. brutto
II rok nauki 6%   340,89zł. brutto
III rok nauki 7%  397,71 zł. brutto

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy pozostawione jest na dotychczasowym poziomie 4% i w okresie CZERWIEC, LIPIEC, SIERPIEŃ 2021r. wynosić będzie: 227,26 zł . brutto