Cech Rzemieślniczy i Przemysłowo-Handlowy

Historia Cechu

Górne i chmurne koleje świeckiego rzemiosła zawsze ściśle związane były z miastem. Stanisław Czarnecki – mistrz szklarski, współzałożyciel Biura Związku Cechów nominacją Izby Rzemieślniczej z dnia 2 października 1945 roku powołany został na stanowisko przewodniczącego Powiatowego Biura Związków. W listopadzie 1947 roku przeprowadzono pierwszą rejestrację warsztatów rzemieślniczych. W roku 1948 wydano dekret, na mocy którego przynależność do Cechu stała się obowiązkiem. W Świeciu działały wówczas Cechy: Skórzany, Drzewny, Włókienniczy, Budowlany, Metalowy, Elektrotechniczny, Piekarzy, Młynarzy, Cukierników i Rzeźników, Fryzjerów i Kołodziejów. Cechy zrzeszone były w Okręgowym Związku Cechów w Grudziądzu, a na ich czele stały zarządy komisaryczne.

W 1954 roku powołano do życia Cech Rzemiosł Różnych, która to forma organizacyjna naszego świeckiego rzemiosła przetrwała do dzisiaj. W 1956 roku utworzono sekcje, z których wytypowano delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Cechu Rzemiosł Różnych. Jesienią tegoż roku wybrano zarząd Cechu ze Starszym Cechu Franciszkiem Wardzińskim, na czele.

W lutym 1958 roku Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę upoważniającą zarząd Cechu do zakupu budynku z przeznaczeniem na Dom Rzemiosła. Budynek został zakupiony w marcu 1958 roku z dobrowolnych składek członków Cechu. W latach 1958-1962, pod rządami Starszego Cechu Franciszka Wardzińskiego, przeprowadzono generalny remont budynku, wykonano nową elewację i ogrodzono posesję. W latach 1962-1973 funkcję Starszego Cechu pełnił Feliks Suchomski. Wtedy to zakupiono sztandar cechowy, którego uroczyste odsłonięcie miało miejsce 26 czerwca 1965 roku. W kolejnych latach funkcje Starszych Cechu sprawowali Stanisław Mróz (1973-1989), Tadeusz Weinerowski (1989-1997) oraz Eugeniusz Nadolski (1997-2001). Od 25 czerwca 2001do kwietnia 2017  roku funkcję Starszego Cechu pełniła Matylda Adamiak. Natomiast od 6.04.2017 roku Piotr Sierosławski.

Od roku 2000 Cech nosi nazwę Cech Rzemieślniczy i Przemysłowo-Handlowy.

Miasto – siedziba Cechu

Świecie – miasto powiatowe w województwie kujawsko-pomorskim, na skraju Doliny Fordońskiej i Wysoczyzny Świeckiej, u ujścia Wdy do Wisły. Liczba mieszkańców – 27 tys. Zalicza się do najstarszych miast pomorskich i nadwiślańskich – prawa miejskie otrzymało w 1338 roku. Na miejscu zdobytego w 1309 roku wczesnośredniowiecznego grodu obronnego Krzyżacy wybudowali w latach 1338-1348 zamek – siedzibę komturów. Od 1466 roku Świecie pozostawało w inkorporowanych do Polski Prusach królewskich. Miasto rozwijało się prężnie jako ośrodek handlu na szlaku wiślanym. Obecnie Świecie jest ośrodkiem przemysłowym z wielkimi zakładami celulozowo-papierniczymi.