Cech Rzemieślniczy i Przemysłowo-Handlowy

Praktyki zawodowe w czasie zdalnego nauczania.

Szanowni Państwo,

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy informuje, że pomimo wejścia w życie od 20 grudnia 2021 roku realizacji nauki teoretycznej w systemie zdalnym dla wszystkich uczniów szkoły branżowej I stopnia, młodociani pracownicy realizują zajęcia praktyczne w systemie stacjonarnym u swoich pracodawców. Nauka teoretyczna w trybie zdalnym przewidziana jest do 9 stycznia 2022 r.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Powyższe rozwiązanie zostało przewidziane w podpisanym 24 listopada przez Ministra Edukacji i Nauki rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Należy pamiętać, iż ze względu na to, że kształcenie teoretyczne młodocianych pracowników będzie odbywało się w systemie zdalnym, ważne jest, aby uczniowie przychodzili na zajęcia praktyczne do pracodawcy tylko w te dni, które są przeznaczone na kształcenie praktyczne, tak aby w pozostałe dni tygodnia umożliwić młodocianym pracownikom realizację kształcenia teoretycznego.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.