Cech Rzemieślniczy i Przemysłowo-Handlowy

Staże w PUP Świecie

Szanowna/y Pani/Pan

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza do zapoznania się z aktualnie trwającym naborem na organizację miejsc stażowych:

Staż w ramach projektu „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie świeckim (IV)”, Działanie 8.1. Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin naboru wniosków: 13.05.2021 r. – 21.05.2021 r.,

Okres odbywania stażu: do 5 miesięcy,

Okres zatrudnienia po zakończonym stażu: 3 miesiące,

Wymogi wobec bezrobotnych:

Na staż może być skierowana osoba bezrobotna, która jest w wieku powyżej 29 roku życia (osoby, które ukończyły 30 rok życia, łącznie z dniem 30-tych urodzin), w tym należy do jednej z poniższych grup:

– kobieta;

– osoba z niepełnosprawnościami;

– osoba długotrwale bezrobotna;

– osoba o niskich kwalifikacjach (osoba bezrobotna posiadająca wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub ponadgimnazjalne);

– osoba powyżej 50 roku życia.

Na staż może zostać skierowana osoba, która nie była uczestnikiem projektu w 2019 i 2020 r. tj. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie świeckim (IV)”, w tym nie była objęta wsparciem w ramach Tarczy Antykryzysowej COVID-19.

Uwaga!!!

W przypadku aktywizacji osoby bezrobotnej powyżej 50 roku życia wymagane jest zatrudnienie po zakończeniu stażu na okres co najmniej 1 miesiąca, w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Szczegółowe informacje o naborach zamieszczone są na stronie internetowej http://swiecie.praca.gov.pl, na której również znajdzie Pani(Pan) wymagane dokumenty.

Przypominamy również, że nasi doradcy klienta instytucjonalnego mogą Pani(Panu) udzielić informacji na temat form wsparcia dla pracodawców stosowanych w danym okresie w urzędzie.