Cech Rzemieślniczy i Przemysłowo-Handlowy

Kategoria : Nowości

Praktyki zawodowe w czasie zdalnego nauczania.

Szanowni Państwo,

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy informuje, że pomimo wejścia w życie od 20 grudnia 2021 roku realizacji nauki teoretycznej w systemie zdalnym dla wszystkich uczniów szkoły branżowej I stopnia, młodociani pracownicy realizują zajęcia praktyczne w systemie stacjonarnym u swoich pracodawców. Nauka teoretyczna w trybie zdalnym przewidziana jest do 9 stycznia 2022 r.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Powyższe rozwiązanie zostało przewidziane w podpisanym 24 listopada przez Ministra Edukacji i Nauki rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Należy pamiętać, iż ze względu na to, że kształcenie teoretyczne młodocianych pracowników będzie odbywało się w systemie zdalnym, ważne jest, aby uczniowie przychodzili na zajęcia praktyczne do pracodawcy tylko w te dni, które są przeznaczone na kształcenie praktyczne, tak aby w pozostałe dni tygodnia umożliwić młodocianym pracownikom realizację kształcenia teoretycznego.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Klasa I wynagrodzenie brutto 282,87 wynagrodzenie netto 244,09

Klasa II wynagrodzenie brutto 339,44 wynagrodzenie netto 292,90

Klasa III wynagrodzenie brutto 396,01 wynagrodzenie netto 341,72

Przyuczenie do wykonywanej określonej pracy

Wynagrodzenie brutto 226,29 wynagrodzenie netto 195,27

Nauka zdalna a zajęcia praktyczne

W dniach 02-10.11.2021 Zespół Szkół Ponadpodstawowych przechodzi w tryb nauki zdalnej.

W tym okresie młodociany pracownik – uczeń Branżowej Szkoły I stopnia w dni zajęć praktycznych:

1)     Jeżeli jest zaszczepiony – udaje się na zajęcia do pracodawcy,

2)     Jeżeli nie jest zaszczepiony i miał kontakt z zakażoną osobą – w takiej sytuacji informacja o nałożonej kwarantannie pojawia się w systemie ZUS PUE (pracodawcy muszą to sprawdzić!) – nie uczęszcza na zajęcia praktyczne podczas kwarantanny,

3)     Jeżeli nie jest zaszczepiony i nie miał kontaktu z zakażoną osobą = nie ma informacji w systemie ZUS PUE – udaje się na zajęcia do pracodawcy.

Rządowy Program Polski Inkubator Rzemiosła.

Wzięliśmy udział w Rządowym Programie Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021- 2030, w ramach projektu pt. „Rozwój potencjału infrastrukturalnego organizacji rzemieślniczych – zakup sprzętu”.

Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 20.000 złotych.

Z wyżej wymienionych środków sfinansowano zakup:

laptop,urządzenie wielofunkcyjne, projektor multimedialny,komputer stacjonarny wraz z monitorem.

I rok nauki 5%    275,23 zł. brutto do wypłaty 237,50
II rok nauki 6%   330,27 zł. brutto do wypłaty 285,00
III rok nauki 7%  385,32 zł. brutto do wypłaty 332,49

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy pozostawione jest na dotychczasowym poziomie 4% i w okresie WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK, LISTOPAD 2021r. wynosić będzie: 22018 zł . brutto

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel bądź zarządca nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła i spalania paliw – powstaje Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Oznacza to wprost, że każdy ma obowiązek przyznania, czym ogrzewa dom. Jeśli tego nie zrobi, grozi mu kara grzywny. Ile? Od 20 zł do nawet 5 tys. zł.

I rok nauki 5%    284,08 zł. brutto
II rok nauki 6%   340,89zł. brutto
III rok nauki 7%  397,71 zł. brutto

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy pozostawione jest na dotychczasowym poziomie 4% i w okresie CZERWIEC, LIPIEC, SIERPIEŃ 2021r. wynosić będzie: 227,26 zł . brutto

EGZAMINY W ZAWODZIE FRYZJER

Egzaminy w zawodzie fryzjer będą odbywać się w siedzibie Cechu w Świeciu. O dokładnym terminie egzaminu będziemy informować w czerwcu 2021 roku.

Z uwagi na sytuację sanitarno – epidemiologiczną panującą w kraju zadania egzaminacyjne etapu praktycznego egzaminu w zawodzie fryzjer będą wykonywane wyłącznie na GŁÓWKACH TRENINGOWYCH.

Do egzaminu praktycznego należy przygotować się ze wszystkich zadań egzaminacyjnych. Jednak na egzaminie praktycznym wykonywane będą tylko trzy wybrane losowo zadania.

Na etap praktyczny egzaminu należy przygotować i wziąć ze sobą następujące główki treningowe:

  1. Główka do wykonywania zadań: nakręcania trwałej ondulacji, wyciskanie fal na mokro i nakręcanie pierścieni.
  2. Główka do wykonywania zadania związanego z uczesaniem fryzury wieczorowej – główka musi mieć włosy nawinięte na wałki.
  3. Główka do wykonywania strzyżenia damsko/męskiego – główka musi mieć długość włosów minimum do szyi.

Staże w PUP Świecie

Szanowna/y Pani/Pan

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza do zapoznania się z aktualnie trwającym naborem na organizację miejsc stażowych:

Staż w ramach projektu „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie świeckim (IV)”, Działanie 8.1. Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin naboru wniosków: 13.05.2021 r. – 21.05.2021 r.,

Okres odbywania stażu: do 5 miesięcy,

Okres zatrudnienia po zakończonym stażu: 3 miesiące,

Wymogi wobec bezrobotnych:

Na staż może być skierowana osoba bezrobotna, która jest w wieku powyżej 29 roku życia (osoby, które ukończyły 30 rok życia, łącznie z dniem 30-tych urodzin), w tym należy do jednej z poniższych grup:

– kobieta;

– osoba z niepełnosprawnościami;

– osoba długotrwale bezrobotna;

– osoba o niskich kwalifikacjach (osoba bezrobotna posiadająca wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub ponadgimnazjalne);

– osoba powyżej 50 roku życia.

Na staż może zostać skierowana osoba, która nie była uczestnikiem projektu w 2019 i 2020 r. tj. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie świeckim (IV)”, w tym nie była objęta wsparciem w ramach Tarczy Antykryzysowej COVID-19.

Uwaga!!!

W przypadku aktywizacji osoby bezrobotnej powyżej 50 roku życia wymagane jest zatrudnienie po zakończeniu stażu na okres co najmniej 1 miesiąca, w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Szczegółowe informacje o naborach zamieszczone są na stronie internetowej http://swiecie.praca.gov.pl, na której również znajdzie Pani(Pan) wymagane dokumenty.

Przypominamy również, że nasi doradcy klienta instytucjonalnego mogą Pani(Panu) udzielić informacji na temat form wsparcia dla pracodawców stosowanych w danym okresie w urzędzie.

WAŻNE – OPŁATA ZA EGZAMIN!

Bardzo prosimy o jak najszybsze uregulowanie opłaty za egzamin pracowników młodocianych przystępujących do egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną.

Przypominamy aby w tytule przelewu wpisać: EK_imię i nazwisko, kwalifikacja, 5 ostatnich cyfr z PESEL zdającego (nazwa szkoły).

Dowód wniesienia płaty za egzamin należy dostarczyć do szkoły nie później niż do 10 maja 2021 roku.